cá cược xổ số trực tuyến 

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ในปี 2546 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) เป็นปีแรก และในปี 2549 ได้มีการเพิ่มรางวัลที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อมาในปี 2558 ได้ยกระดับรางวัลทั้งสองประเภทเป็นรางวัล Sustainability Awards เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 มีการรวมรางวัล Sustainability Awards อยู่ในรางวัล SET Awards ภายใต้ชื่อรางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย

ตั้งแต่ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มการมอบรางวัลด้าน Supply Chain Management Awards เพื่อยกย่องบริษัท
จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการประเด็น หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มีการมอบรางวัล 2 ด้านได้แก่ Sustainability Awards และ Supply Chain Management Awards

Sustainability Awards

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ

ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Awards ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล โดยมีขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล ดังนี้

1

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

2

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

3

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
จำนวนและประเภทรางวัล
มี 3 ประเภท ดังนี้
  1. Best Sustainability Awards
  2. Highly Commended Sustainability Awards
  3. Commended Sustainability Awards
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกัน 2 ปี และในปีที่ 3 ยังสมควรได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องอีก บริษัทจะได้รับการเชิดชูเป็น SET Sustainability Awards of Honor
การแบ่งกลุ่มในการพิจารณามอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ดังนี้
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มที่ 1
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 2
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 3
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 4
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 5
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มที่ 6
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
กลุ่มที่ 7
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

Supply Chain Management Awards

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการประเด็นหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณารางวัล Supply Chain Management Awards ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลโดยมีขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล ดังนี้

1

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

2

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
บริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะถูกคัดกรองเพิ่มอีก 2 ด้านได้แก่ (1) เกณฑ์คะแนนของแบบประเมิน หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings หมวดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ (2) เกณฑ์คะแนนของแบบประเมินการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

3

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
จำนวนและประเภทรางวัล
รางวัล Supply Chain Management Awards ไม่มีการแบ่งกลุ่มในการพิจารณามอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยจำนวนและประเภทรางวัลเป็นไปตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินความยั่งยืน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live