cá cược xổ số trực tuyến 

Sustainability at a glance

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ
การพัฒนาตลาดทุนให้ยั่งยืน
ด้วยการช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรง
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการช่วยยกระดับคุณภาพและพัฒนาศักยภาพให้ธุรกิจสามารถเติบโตและมีผลประกอบการที่ขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้งมีความมั่นคงทางการเงินไปพร้อมกับการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มพัฒนาบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) แก่บริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2537 โดยเน้นการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CG ของบริษัท จวบจนปัจจุบันมีการยกระดับ CG ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลจนได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญมีการขยายกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนไปสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
เหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสืบเนื่องมาจากการที่ธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจของโลกที่ทำให้เกิดคู่แข่งใหม่ทางธุรกิจและมีการนำกฎระเบียบ รวมถึงนโยบายทางภาษีมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการค้ามากขึ้น อีกทั้งการขาดแคลนทรัพยากรได้กลายเป็นความท้าทายว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะมีทรัพยากรและพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคต เป็นต้น เหล่านี้คือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่องค์กรต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในที่นี้จึงหมายถึง การที่องค์กรให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายและแผนธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินทุนและผลกำไรที่ใช้ในการขยายกิจการ มีผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยายขอบเขตให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน เช่น ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดส่ง ผู้จัดเก็บ ผู้จัดจำหน่าย ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบวกและทางลบให้กับองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตลาดทุนในระยะยาวและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนก้าวสู่การเป็นธุรกิจคุณภาพที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนากิจกรรมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงหลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่หลากหลายทั้งในระดับพื้นฐานและระดับปฏิบัติการ รวมถึงโครงการรูปแบบต่างๆ ที่มาช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนให้บริษัทสามารถนำความรู้ไปลงมือปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินงานปกติ จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้และเปิดเผยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องอีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) เป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสมัครใจเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนเพื่อได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการมอบรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards) เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่บริษัทอื่นๆ รวมถึงเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live