cá cược xổ số trực tuyến 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม - Best Investor Relations Awards

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Best Investor Relations Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะพิจารณาจากการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม และความคิดเห็นของผู้ต้องติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำอย่างนักวิเคราะห์และ
นักลงทุนสถาบัน

ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นสูงสุด โดยมีขั้นตอนหลักในการพิจารณาตัดสินรางวัลดังนี้

ส่วนที่
1
การสำรวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
จดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอาศัยแบบสอบถามการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน
ส่วนที่
2
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยอาศัยแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนและประเภทรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม มอบให้บริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันสุดท้ายของปีล่าสุด 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มที่ 1
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 2
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 3
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 4
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 5
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มที่ 6
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท (New)
กลุ่มที่ 7
บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (New)
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมประกวด

  1. ในการตอบแบบสอบถาม บริษัทจะมีโอกาสประเมินตนเองว่าได้ดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ครบถ้วนหรือไม่ และมีเรื่องใดที่อาจต้องพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม
  1. บริษัทจะได้รับผลประเมินในภาพรวม และผลประเมินของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันและจำนวนโหวต รวมถึงความเห็นจากนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนสถาบัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live