cá cược xổ số trực tuyến 

Sustainability Disclosure & Reporting

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

การเปิดเผยข้อมูลและรายงานด้านความยั่งยืน Sustainability Disclosure and Reporting

เกี่ยวกับข้อมูลด้านความยั่งยืน

ข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability information) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงนโยบาย ผลกระทบ และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจ ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือที่เรียกว่าข้อมูล ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูลได้เห็นถึงมุมมอง การดำเนินธุรกิจในมิติที่กว้างกว่าข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรทั้งในด้านความสามารถในการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีศักยภาพในการแข่งขัน และการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
บริษัทควรมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน หรือเว็บไซต์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนเช่นเดียวกับข้อมูลทางการเงิน รวมถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập ทำให้บริษัทสามารถนำข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG ไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการหารายได้ หรือลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập ทำให้ธุรกิจเข้าใจประเด็นสำคัญด้าน ESG ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจและ ดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียและผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การเปิดเผยข้อมูลด้านยั่งยืนหรือข้อมูล ESG ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และทิศทางการบริหารธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ลงทุนในการพิจารณาตัดสินใจมีส่วนร่วมกับธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะผู้จัดทำข้อมูล โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

สำคัญ (Material)

บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ให้กระชับ ตรงประเด็น เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลในปริมาณมากแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ทันการณ์ (Timely)

บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ โดยเปิดเผยความคืบหน้าของผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

เชื่อถือได้ (Reliable)

บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำเสนอทั้งในเชิงบวก และลบโดยปราศจากอคติ ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจต่อข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

เปรียบเทียบได้ (Comparable)

บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถมองเห็นพัฒนาการของผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือธุรกิจอื่นได้

องค์ประกอบของการเปิดเผยข้อมูล
ด้านความยั่งยืน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปที่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ห่วงโซ่คุณค่า และผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ เป็นต้น
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้าน ESG เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงความมุ่งมั่นและเป้าหมายของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ข้อมูลที่แสดงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ที่บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่บริษัทกำหนดจะเป็นแนวทางในการกำหนดเค้าโครงรายงานความยั่งยืนของบริษัทด้วย
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถติดตามและความคืบหน้าของผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่บริษัทกำหนด
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ตารางข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทได้โดยสะดวก เข้าใจง่าย เป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อตัดสินใจในการจัดการ หรือลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในตลาดทุนไทย

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนใน 3 แนวทางสำคัญ ดังนี้
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้ครบถ้วน ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานความยั่งยืนตาม One Report

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập 2. แนวปฏิบัติการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ “แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน” ฉบับแรกในปี 2555 ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI)2 โดยต่อมาในปี 2560 ได้เผยแพร่เอกสารเรื่อง “คำแนะนำในการจัดทำรายงานความยั่งยืนของธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจถึงกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนโดยละเอียดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจเริ่มเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (SET Sustainability Reporting Guide) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานความยั่งยืนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามบริบทของประเทศไทย

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập 3. แนวทางการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบันการรายงานความยั่งยืนระดับสากลมีหลากหลายมาตรฐาน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกอ้างอิงได้ตามความสมัครใจ เช่น GRI Standards, Integrated Report Framework, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Carbon Disclosure Project (CDP) เป็นต้น สำหรับมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากลที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย คือ GRI Standards เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม เน้นกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนผ่านมุมมองของธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจเป็นกลไกสำคัญที่ใช้ตัดสินใจเพื่อการลงทุน โดยธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและดึงดูดให้ผู้ลงทุนเกิดความสนใจ อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจควรแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental Social Governance หรือ “ESG”) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาลงทุน สอดคล้องกับรายงานของ KPMG เรื่อง Impact of ESG Disclosure ที่อธิบายว่าผู้ลงทุนชั้นนำระดับโลกอย่าง BlackRock และ Vanguard นิยมใช้ข้อมูล ESG มาวิเคราะห์สุขภาพของบริษัทในระยะยาว เช่น ข้อมูลการใช้พลังงานที่สะท้อนต้นทุน และความเสี่ยงในการพึ่งพาพลังงานของธุรกิจ อีกทั้งมีการนำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการออกผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน เช่น กองทุน และ ETFs โดยเชื่อว่าธุรกิจที่คำนึงถึงหลักการ ESG จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

1 ดูรายละเอียดเพิ่มที่
2 Global Reporting Initiative (GRI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งก่อตั้งโดยสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) และเครือข่าย Ceres GRI เผยแพร่แนวทางการรายงานความยั่งยืน G1 ในปี 2543 เป็นครั้งแรก จากนั้นได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาเป็น GRI Standards ในปัจจุบัน

baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live