cá cược xổ số trực tuyến 

Topic

Sustainable Business Development Roadmap: Step 4 มุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

โลกปัจจุบันที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลให้การทำธุรกิจในยุคนี้ไม่สามารถให้ความสำคัญกับเพียงแค่ตัวเลข “กำไร” ที่บรรทัดสุดท้ายในงบการเงินเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป หากแต่ธุรกิจต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ของธุรกิจด้วย ธุรกิจยุคใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญและร่วมดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบนความรับผิดชอบในวงกว้าง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่องค์กรและการเติบโตได้ในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ออกแบบชุดเส้นทางของการเป็นธุรกิจยั่งยืน หรือ Sustainable Business ที่เรียกว่า "Sustainable Business Development Roadmap" สำหรับธุรกิจขึ้นมา ซึ่งการเดินทางของธุรกิจในเส้นทางนี้จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เริ่มจาก (1) การวางรากฐานความยั่งยืน ต่อด้วย (2) การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน (3) การพัฒนาต่อยอด และ (4) การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

บริษัทจดทะเบียนที่ได้ผ่านการวางรากฐานความยั่งยืน การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาต่อยอดความยั่งยืนของ Sustainability Development Roadmap แล้ว ในที่สุดก็จะเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ....

ขั้นตอนที่ 4 การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

ซึ่งเป็นการเดินหน้ารักษาความต่อเนื่อง และยกระดับความยั่งยืนของธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน การสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมมาตอบโจทย์ธุรกิจตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งรู้ทันและคำนึงถึงความเสี่ยงใหม่ เพื่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

ในขั้นตอนที่ 4 "มุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอนำเสนอตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนต้นแบบ ซึ่งเปรียบเสมือน Showcase ของธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืนและครอบคลุมด้าน ESG โดยเป็นบริษัทซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในระดับในประเทศและระดับสากล ซึ่งบริษัทอื่นสามารถเรียนรู้ได้ ดังนี้

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ต้นแบบธุรกิจยั่งยืนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

🔶 VDO Clips เรียนรู้บริบทและมุมมองการบริหารจัดการแบบยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน THSI [Click]

🔶 หนังสือ Showcases ที่มีบทสรุปของบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับรางวัล SET Sustainability Excellence Awards และเข้าสู่ THSI ตั้งแต่ปี 2557 [Click]

🔶 ขอแนะนำรายชื่อบริษัทจดทะเบียนใน THSI ปีล่าสุดและปีย้อนหลัง [Click] รวมทั้งรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence ซึ่งหากท่านสนใจ ก็สามารถค้นหาข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากเว็บต์ไซต์และรายงานความยั่งยืนของแต่ละบริษัท

ต้นแบบธุรกิจยั่งยืนในดัชนีสากล

🔶 ขอแนะนำรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนีสากล DJSI ปีล่าสุดและปีย้อนหลัง [Click]

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการข้อมูลการลงทุนชั้นนำของโลก อาทิ Arabesque S-Ray®, MSCI, S&P, Vigeo Eiris, Refinitiv ได้เผยแพร่ESG Ratings ของบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ผ่าน โดยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียน จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยคำนึงถึงประเด็นความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพในเติบโตในระยะยาว เชื่อมโยงกับมูลค่าของกิจการ และผลการดำเนินงานทางการเงิน(Financial Performance) ของธุรกิจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ซึ่งหากท่านสนใจ ก็สามารถค้นหาข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากเว็บต์ไซต์และรายงานความยั่งยืนของแต่ละบริษัท

 

🎯 ข้อมูลเพิ่มเติม Sustainable Business Development Roadmap [Click รูปเพื่อไปยังขั้นตอนอื่นๆ]

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

 
baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live