cá cược xổ số trực tuyến 

Topic

Sustainable Business Development Roadmap: Step 3 พัฒนาต่อยอดความยั่งยืน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

โลกปัจจุบันที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลให้การทำธุรกิจในยุคนี้ไม่สามารถให้ความสำคัญกับเพียงแค่ตัวเลข “กำไร” ที่บรรทัดสุดท้ายในงบการเงินเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป หากแต่ธุรกิจต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ของธุรกิจด้วย ธุรกิจยุคใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญและร่วมดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบนความรับผิดชอบในวงกว้าง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่องค์กรและการเติบโตได้ในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ออกแบบชุดเส้นทางของการเป็นธุรกิจยั่งยืน หรือ Sustainable Business ที่เรียกว่า "Sustainable Business Development Roadmap" สำหรับธุรกิจขึ้นมา ซึ่งการเดินทางของธุรกิจในเส้นทางนี้จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เริ่มจาก (1) การวางรากฐานความยั่งยืน ต่อด้วย (2) การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน (3) การพัฒนาต่อยอด และ (4) การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการวางรากฐานความยั่งยืน และมีการขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน ของ Sustainability Development Roadmap แล้ว ก็ต้องไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านั้น แต่ควรเดินทางต่อสู่....

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาต่อยอดความยั่งยืน

โดยการปลูกฝัง DNA ของความยั่งยืนให้กับพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการขับเคลื่อนความยั่งยืนที่มีวัฒนธรรมของการทำงานซึ่งสอดคล้องกับ ESG จะมีความแข็งแกร่ง และเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญให้แก่องค์กร นอกจากนี้ บริษัทต้องมีกลยุทธ์ที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในธุรกิจที่มีต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับองค์กร อีกทั้งควรพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ก้าวสู่มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถเอื้อให้เกิดคุณค่าต่อสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 

ในขั้นตอนที่ 3 "การพัฒนาต่อยอดความยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

หลักสูตรเชิงลึก (In-depth Aspects) เจาะประเด็นด้านความยั่งยั่งยืนที่เรียกว่า

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่อง Climate Change ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาทรัพยากรในการผลิต การส่งมอบสินค้าและบริการ หรือประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การกีดกันทางเพศ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบที่ไม่ดีกลับมายังการทำธุรกิจ ที่บริษัทจดทะเบียนต้องเตรียมรับมือและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ในกลุ่มหลักสูตรเจาะประเด็นฯ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทยอยจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ ออกมาให้บริการเป็นระยะ ดังนี้

🔶 Guidance on Modern Slavery Risks for Thai Businesses
คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
: เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ประกอบด้วย “คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย”(Guidance on Modern Slavery Risks for Thai Businesses) และ Modern Slavery Benchmarking Tool สำหรับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ใช้บริหารความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ยกระดับความเชื่อมั่นต่อธุรกิจไทยในเวทีโลก

🔶 Children's Rights for Corporate Sustainability [Click] 
: หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อบูรณาการประเด็นด้านสิทธิเด็กที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมุมมองผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจมีต่อความยั่งยืนขององค์กร หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ Workshop

🔶 Climate Change และการคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
: หลักสูตรในรูปแบบ Workshop [Coming soon สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ page นี้ หรือที่ //www.wackaespresso.com/trainings]

🔶 ธุรกิจกับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights Due Diligence)
: หลักสูตรในรูปแบบ Workshop [Coming soon สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ page นี้ หรือที่ //www.wackaespresso.com/trainings]

หลักสูตรเชิงลึก (In-depth Aspect) ด้านการเปิดเผยข้อมูล

🔶 การรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม [Click]
: หลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ และลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ Workshop เพื่อให้สามารถรายงานได้อย่างสอดคล้องกับคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Sustainability Reporting Guide ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเผยแพร่ต่อไป ซึ่งคู่มือนี้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report ของสำนักงาน ก.ล.ต. และในขณะเดียวกันก็สามารถสอดรับกับมาตรฐานการรายงานในระดับสากล

🔶 TCFD & SDGS for Beginners [Click]
: เป็นหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่เกี่ยวข้องกับ Climate Change ตามแนวทางของ TCFD ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ ,  และ  สามารถเรียนแบบ On-line e-Learning ผ่านทาง

🔶 TCFD & SDGS Advanced [Click]
: เ
ป็นหลักสูตรเชิงลึกที่ต่อเนื่องจาก TCFD & SDGs Beginners เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่เกี่ยวข้องกับ Climate Change ตามแนวทางของ TCFD ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ ,  และ  เช่นเดียวกัน สามารถเรียนแบบ On-line e-Learning ผ่านทาง

🔶 TCFD & SDGS Advanced - ESG Risk Analysis and GHG Accounting [Click]
:
เป็นอีกหลักสูตรเชิงลึกที่ต่อเนื่องจาก TCFD & SDGs Beginners และ TCFD & SDGS Advanced ที่เน้นการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และการคำนวณก๊าซเรือนกระจก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สามารถเรียนแบบ On-line e-Learning ผ่านทาง

🔶 TCFD & SDGS Advanced - TCFD in Finance [Click]
:
 เป็นอีกหลักสูตรเชิงลึก ที่เน้นการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และการคำนวณก๊าซเรือนกระจก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของธุรกิจในการบริหารจัดการ Climate Risk และการกำหนดแนวทางกำกับดูแล กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการรับมือกับ Climate Change ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจ และมีผลต่อการตัดสินใจของสถาบันการเงินการลงทุนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก สามารถเรียนแบบ On-line e-Learning ผ่านทาง

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

เครื่องมือสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนเข้าสู่ดัชนีชี้วัดระดับสากล

ปัจจุบันผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำรวมถึงนักลงทุนยุคใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ต่างให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ที่ตระหนักถึงทั้งผลประกอบการทางการเงิน และผลการดำเนินงานด้าน ESG มากขึ้นเรื่อยๆ จนมูลค่าการลงทุนอย่างยั่งยืนเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความต้องการของผู้ลงทุนให้ธุรกิจเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างโปร่งใสเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ดัชนีการลงทุนที่ยั่งยืนระดับสากลชั้นนำของโลก ก็ยังประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีของตนเอง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีหลักสูตรและชุดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล ดังนี้

🔶 รู้จักดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับสากล [Sustainability Index] [Click]
:
เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้ภาพรวของดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับสากลว่าคืออะไร ปัจจุบันมีผู้จัดทำดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (Index Provider) ชั้นนำที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากผู้ลงทุนรายใดบ้าง เกณฑ์การคัดเลือกหรือประเมินหุ้นเป็นอย่างไร

🔶 S&P Global CSA Training (Beginner) for DJSI and S&P ESG Index [Click]
: หลักสูตรพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่งเข้าสู่ Invitation List ของ S&P Global เป็นครั้งแรก เนื้อหาหลักสูตรจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมตัวตอบแบบประเมินความยั่งยืนสากล (Corporate Sustainability Assessment: CSA) ของ S&P Global เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้การคัดเลือกเข้าสู่สมาชิก DJSI และ S&P ESG Index

🔶 S&P Global CSA Methodology Updates Webinar [Click] 
:
หลักสูตรเพื่อ update กระบวนการประเมินความยั่งยืน (CSA) และข้อคำถาม
ของการประเมินที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้าของ S&P Global โดยจัดขึ้นสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Invitation List หรืออยู่ใน DJSI และ S&P ESG Index อยู่แล้ว

ท่านสามารถติดต่อสอบถามและขอใช้บริการได้ที่ อีเมล SRcenter@set.or.th

 

🎯 ข้อมูลเพิ่มเติม Sustainable Business Development Roadmap [Click รูปเพื่อไปยังขั้นตอนอื่นๆ]

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
   

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

 
baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live