cá cược xổ số trực tuyến 

Topic

Sustainable Business Development Roadmap: Step 2 ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

โลกปัจจุบันที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลให้การทำธุรกิจในยุคนี้ไม่สามารถให้ความสำคัญกับเพียงแค่ตัวเลข “กำไร” ที่บรรทัดสุดท้ายในงบการเงินเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป หากแต่ธุรกิจต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ของธุรกิจด้วย ธุรกิจยุคใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญและร่วมดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบนความรับผิดชอบในวงกว้าง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่องค์กรและการเติบโตได้ในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ออกแบบชุดเส้นทางของการเป็นธุรกิจยั่งยืน หรือ Sustainable Business ที่เรียกว่า "Sustainable Business Development Roadmap" สำหรับธุรกิจขึ้นมา ซึ่งการเดินทางของธุรกิจในเส้นทางนี้จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เริ่มจาก (1) การวางรากฐานความยั่งยืน ต่อด้วย (2) การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน (3) การพัฒนาต่อยอด และ (4) การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

บริษัทจดทะเบียนที่ได้มีการเริ่มการวางรากฐานความยั่งยืน ในขั้นตอนที่ 1 ให้กับธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร การมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าหมายธุรกิจยั่งยืน และการมีทีมงานที่มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนร่วมกัน จนมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้ว ขั้นตอนถัดไปของ Sustainability Development Roadmap ก็คือ ...

ขั้นตอนที่ 2 การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

ในขั้นตอนที่ 2 นี้ บริษัทต้องเริ่มบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อย่างครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ "ESG" เนื่องจากประเด็นเหล่านี้อาจสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ ทั้งผลกระทบทางลบซึ่งต้องหาทางจัดการ หรือผลกระทบทางบวกที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทต้องมีความชัดเจนในการกำหนดนโยบาย และจัดทำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการและทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแรงต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังต้องสร้างการมีส่วนร่วมและความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของประเด็นสำคัญข้างต้นอีกด้วย

ในขั้นตอนที่ 2 "การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมให้บริการต่อบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้ 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

4 เครื่องมือสำคัญ ที่ควรเรียนรู้เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนสามารถเรียนรู้และใช้เครื่องมือต่อไปนี้ได้ด้วยตัวเอง เพื่อเข้าสู่การดำเนินงานในขั้นตอนของการขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

🔶 กระบวนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Sustainability Management Process) [Click]
: เป็นข้อมูลเบื้องต้นชิ้นแรก ที่บริษัทต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงภาพรวมและหลักการของเรื่องนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องทำในเรื่องใดบ้างเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องยั่งยืน รวมถึงสามารถบูรณาการไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจปกติ 

🔶 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Stakeholder Engagement & Materiality Analysis) [Click]
:
เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเรียรู้ภาพรวมและความจำเป็นของการให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า มีโอกาสเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมกับองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่บริษัทต้องดำเนินการใน Sustainability Management Process อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันจะนำมาซึ่งการเข้าใจความคาดหวัง หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตที่ยังยืนของธุรกิจ อีกทั้งประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนยังจำเป็นสำหรับการกำหนดแผนงานและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอีกด้วย

🔶 Materiality Assessment Application [Click]
:
เป็นเครื่องมือในรูแบบ web based application ที่ใช้สำหรับช่วยวิเคราะห์และประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ (Materiality Matrix Analysis)
และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  [Click คู่มือการใช้งาน Materiality Assessment Application]

🔶 SET Sustainability Reporting Guidelines [Coming Soon]
: เป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามตัวชี้วัดพื้นฐานหลักที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและ ESG

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

หลักสูตรรูปแบบ Workshop เน้นลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืน

นอกจากเครื่องมือที่เรียนรู้ด้วยตัวเองข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแนะนำ 2 หลักสูตร Workshop สำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างมากในทางปฏิบัติ สำหรับการลงมือขับเคลื่อนความยั่งยืนแบบองคาพยพทั้งองค์กรที่ไม่ใช่เป็นเป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง Workshop เหล่านี้ให้เปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมทดลองปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์ของด้านนี้ ซึ่งร่วมงานจัดอบรมและ Workshop กับตลาดหลักทรัพย์ฯ มากว่า 10 ปี รวมทั้งวิทยากรจากที่บริษัทปรึกษาชั้นนำอีกด้วย

🔶 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainable Strategy) [Click]
:
เป็นหลักสูตรในรูปแบบ Workshop ที่เน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบริษัท ซึ่งเน้นผลลัพธ์สุดท้ายให้ได้มาซึ่งร่างกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วม โดย Workshop นี้เป็นการเรียนแบบต่อเนื่องด้วยหลักสูตรย่อยประมาณ 3 หลักสูตร ตั้งแต่การการทำความเข้าใจบริบทธุรกิจตนเองและการกำหนด Commitment ด้านความยั่งยืนขององค์กร การเข้าใจห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน และการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สอดประสานกับกลยุทธ์ธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว

🔶 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain Management) [Click]
: เป็นสูตรในรูปแบบ Workshop เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจที่มีคู่ค้าเป็นแกนหลักสำคัญ จะได้รับการตรวจทานความเสี่ยง มีการตรวจทานประเด็นด้าน ESG มีระบบที่ดีในการดูแล ตลอดจนได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือเพื่อที่จะเป็นฐานที่แข็งแรงเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรด้านความยั่งยืนทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ //www.wackaespresso.com/trainings หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล SRcenter@set.or.th

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

🔶 โครงการ Sustainable Development Journey
:
สำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ และต้องการให้การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมี
บริการให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยเน้นสร้างความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานด้านความยั่งยืน รวมถึงการเปิดเผยและรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริการนี้รับจำนวนจำกัดในแต่ละปี และบริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้ามา ต้องมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2009 9875 หรืออีเมล SustainableDevelopmentDepartment2@set.or.th

ทั้งนี้ที่ผ่านมา มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเข้าร่วมโครงการ จนเกิดพัฒนาการและลงมือปฏิบัติ จนมีผลงานจริงเป็นที่ปรากฏ ดังนี้ [Click รูปเพื่อรับชม VDO Clip]

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

การเตรียมพร้อมเข้าสู่การประเมินความยั่งยืน เพื่อสะท้อนความสามารถขับเคลื่อนความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดทำ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2558 โดยหุ้นที่อยู่ใน THSI ถือได้ว่ามีศักยภาพของการนำความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) มีการจัดการประเด็น ESG ต่างๆ ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและความพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global trends) อีกทั้งทำให้บริษัทเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมให้การสนับสนุนการร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนด้วยบริการต่อไปนี้

🔶 หุ้นยั่งยืน - Thailand Sustainability Investment (THSI) [Click]
:
เป็นข้อมูลเบื้องต้นชิ้นแรกเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ THSI อาทิ ภาพรวม VDO Clip แนะนำหุ้นยั่งยืน ประโยชน์ของการร่วมประเมิน ขั้นตอนการประเมิน เกณฑ์และคู่มือ รายชื่อบริษํทจดทะเบียนใน THSI ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนที่เป็น Showcases ของ THSI ตลอดจนช่องทางสมัคร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

🔶 เรียนรู้และทำความเข้าใจแบบประเมินความยั่งยืน THSI [Click] 
:
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มประเมิน THSI เป็นครั้งแรก หรือที่เคยร่วมการประเมินแล้วและต้องการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและข้อคำถามต่างๆ ในแบบประเมิน โดยเนื้อหาหลักสูตรกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประเมิน THSI กระบวนการประเมินเพื่อคัดเลือกหุ้น THSI รวมถึงรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นยั่งยืน มีการเจาะลึกข้อคำถามของแบบประเมินในเชิงลึกของแต่ละหมวด ท่านสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ได้ทั้งช่องทางของ และระบบ SET e-Learning

🔶 THSI Exclusive Coaching [Click หลักสูตรปีล่าสุด]
:
เป็นกิจกรรม บรรยายกึ่ง Coaching ที่เหมาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เคยเข้าร่วมประเมิน THSI มาแล้ว โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ THSI จากปีก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ หลักเกณฑ์ และข้อคำถามที่ใช้ในการประเมิน (คำถามทั่วไปและคำถามเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม) เน้นเตรียมความพร้อมให้กับการเข้าร่วมการประเมินของปีปัจจุบัน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของหลักสูตรนี้ในแต่ละปีได้ที่ //www.wackaespresso.com/trainings หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล SRcenter@set.or.th

🔶 THSI one-on-one Coaching
:
เป็นบริการให้คำปรึกษา
แบบรายบริษัทสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมประเมิน THSI เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พร้อมให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการตอบแบบประเมินในปีต่อๆ ไป ท่านสามารถติดต่อสอบถามและขอใช้บริการได้ที่ อีเมล SRcenter@set.or.th

 

🎯 ข้อมูลเพิ่มเติม Sustainable Business Development Roadmap [Click รูปเพื่อไปยังขั้นตอนอื่นๆ]

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
   

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live