cá cược xổ số trực tuyến 

Topic

Sustainable Business Development Roadmap: Step 1 วางรากฐานความยั่งยืน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

โลกปัจจุบันที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลให้การทำธุรกิจในยุคนี้ไม่สามารถให้ความสำคัญกับเพียงแค่ตัวเลข “กำไร” ที่บรรทัดสุดท้ายในงบการเงินเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป หากแต่ธุรกิจต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ของธุรกิจด้วย ธุรกิจยุคใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญและร่วมดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบนความรับผิดชอบในวงกว้าง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่องค์กรและการเติบโตได้ในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ออกแบบชุดเส้นทางของการเป็นธุรกิจยั่งยืน หรือ Sustainable Business ที่เรียกว่า "Sustainable Business Development Roadmap" สำหรับธุรกิจขึ้นมา ซึ่งการเดินทางของธุรกิจในเส้นทางนี้จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เริ่มจาก (1) การวางรากฐานความยั่งยืน ต่อด้วย (2) การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน (3) การพัฒนาต่อยอด และ (4) การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

ขั้นตอนแรก การวางรากฐานความยั่งยืน

เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องเริ่มนำหลักการ 3 ด้านของความยั่งยืนคือ ESG (สิ่งแวดล้อม-Environmental สังคม-Social บรรษัทภิบาล-Governance) ไปเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการทำธุรกิจอย่างประณีตตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อย่างยั่งยืนและสมดุล โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการทำธุรกิจให้อยู่รอด มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าหมายธุรกิจยั่งยืน และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทีมงานตลอดจนพนักงานทั้งองค์กร เพื่อความร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

ในแต่ละขั้นตอนระหว่างเส้นทางของ Sustainable Business Development Roadmap ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน ด้วยบริการของชุดความรู้ คู่มือและเครื่องมือด้านการพัฒนาต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการปฎิบัติงานจริง อาทิ หลักสูตรอบรม คู่มือการทำงาน วิดิโอคลิป checklist และการพบปะพูดคุยให้คำปรึกษาเชิงลึกในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดย
ในขั้นตอนแรกของการ "วางรากฐานความยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมให้บริการดังต่อไปนี้

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

บริการเข้าพบบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการวางรากฐานธุรกิจที่ยั่งยืน

สำหรับบริษัทที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนหรือเริ่มสนใจเรื่องความยั่งยืน คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอาจต้องการเห็นวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ของตลาดทุน นอกจากนี้ ด้วย "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หรือ "Corporate Governance (CG)" เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีบริการพบปะกับบริษัทจดทะเบียนเป็นรายบริษัท ทั้งในรายของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าใหม่ และบริษัทจดทะเบียนที่สนใจ การพบปะนี้จะนำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของตลาดทุน เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน รวมถึงทีมงานที่พร้อมแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริการนี้แบ่งเป็น 2 ด้าน

🔶 ด้านแรก การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัท โดยผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามและขอใช้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 0 2009 9872 หรืออีเมล SustainableDevelopmentDepartment2@set.or.th

🔶  ด้านที่สอง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของฝ่ายจัดการและเลขานุการของบริษัทจดทะเบียน ท่านสามารถติดต่อสอบถามและขอใช้บริการได้ที่ เจ้าหน้าที่ Relationship Manager (RM) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดูแลบริษัทท่าน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

5 เครื่องมือเบื้องต้น สำหรับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนน้องใหม่ที่สนใจและกำลังเริ่มขับเคลื่อนความยั่งยืนองค์กร สามารถเรียนรู้และใช้เครื่องมือเกี่ยวกับ ESG ดังต่อไปนี้ในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง

🔶  ESG Health Check
: แบบทดสอบสถานะด้าน ESG ของธุรกิจแบบง่ายๆ ที่สามารถลองทำด้วยตนเอง
ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ผลทดสอบจะช่วยสะท้อนสถานะการปฏิบัติด้าน ESG ในเบื้องต้นในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน บริษัทสามารถนำผลทดสอบมาหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คำแนะนำการทำงานในลำดับต่อไปได้ 

🔶  คู่มือพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Sustainability Guide for Listed Companies) [Click]
:
เป็นคู่มือที่ให้ความรู้พื้นฐาน และช่วยให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ ตั้งแต่ความหมาย ความจำเป็น หลักการ กระบวนการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การ
กำหนดนโยบาย วางกลยุทธ์ และจัดทำแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน 

🔶  VDO Clip การกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความยั่งยืน []
:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญอันดับแรกที่ต้องมีของบริษัทจดทะเบียน โดยเนื้อหาครอบครอบคลุมการหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนแนวทางการนำไปปฏิบัติจริง 

🔶  แนวปฏิบัติสำคัญ: ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี [Click]
: ภายหลังรับชม VDO Clip ข้างต้นแล้ว ยังมีชุดแนวปฏิบัติด้านต่างๆ ที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่สามารถศึกษาเพื่อไปใช้งานในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

🔶 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) [Click] 
:
เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ที่นอกเหนือจากความเสี่ยงทางธุรกิจตามปกติ และบริษัทไม่เคยคำนึงถึงมาก่อน แต่มาวันนี้เป็นเรื่องที่บริษัทจดทะเบียนจำเป็นต้องต้องบูรณาการ ESG Risks เข้าไปด้วยแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

6 VDO Clip ชุด Sustainability DNA for Employees

การขับเคลื่อนความยั่งยืนต้องอาศัยความรู้ ความเข้า และความร่วมมือร่วใจจากพนักงานทุกคน VDO clip 6 ชุดความรู้นี้ จะช่วยให้พนักงานในบริษัทตระหนักว่าความยั่งยืนคืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำงานในแต่ละวัน (Daily operation) หากทำแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร อีกทั้งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมาร่วมกันสร้าง DNA ความยั่งยืน ที่ทำได้ทุกฝ่ายงาน และเริ่มต้นง่ายๆ ในทุกวันของการทำงาน 

🔶 ปลูกฝังการทำงานอย่างมี CG ได้อย่างไร [Click]

🔶 ร่วมคิดและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร [Click]

🔶 ทำอย่างไรจะช่วยคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกับเรา [Click]

🔶 สร้างสรรค์สินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ ช่วยธุรกิจได้อย่างไร [Click]

🔶 ดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน สร้างรากฐานที่มั่นคงให้ธุรกิจอย่างไร [Click]

🔶 สุขภาวะและความปลอดภัยในที่ทำงาน ช่วยให้ธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร [Click]

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

4 หลักสูตร พื้นฐานด้านการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์แบบ e-Learning

นอกจากเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเองข้างต้น ยังมีหลักสูตรแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ที่เรียนได้ทั้งช่องทางของ YouTube และระบบ SET e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเนื้อหาเริ่มเข้าสู่เรื่องกระบวนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรโดยตรง โดยควรเรียนแบบต่อเนื่องจนจบทั้ง 4 หลักสูตร ตั้งแต่การภาพรวมของแนวคิด การทำความเข้าใจบริบทองค์กรของตนเอง การรู้จักและเข้าใจห่วงโซ่คุณค่าเพื่อค้นหาประเด็นสำคัญสำคัญด้านความยั่งยืนสำหรับนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจในที่สุด [Click หลักสูตร e-Learning ทั้งหมด]

🔶 หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability : P01) [Click]

🔶 หลักสูตรการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Commitment : S01) [Click]

🔶 หลักสูตรการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Value Chain and Materiality Analysis : S02) [Click]

🔶 หลักสูตรการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability strategy and Initiative :S03) [Click]

หลักสูตร การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report ผ่านระบบออนไลน์แบบ e-Learning

บริษัทจดทะเบียนจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (​​​ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำหลักสูตรนี้เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ

🔶 การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01) [Click ดูรายละเอียด]  

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

เครื่องมือพัฒนาและขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

🔶 CGR Training [
:
เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนทุกรายจะได้รับการประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เรียกว่า CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุกปี ดังนั้น IOD จึงจัดอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่บริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของขึ้น ซึ่งสามารถติดตามย้อนหลังได้ 

🔶 CGR Checklist [
:
เป็นรายการตรวจสอบระบบและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม และช่วยให้บริษัทจดทะเบียนแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ได้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนสามารถใช้ CGR Checklist นี้ทวนสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล CG ได้เป็นอย่างดี 

🔶 CGR One-on-One Advisory
:
บริการให้คำปรึกษาบริษัทจดทะเบียนแบบรายบริษัท เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน CGR ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ IOD ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทยกระดับคะแนน CGR ได้ในทางอ้อมอีกด้วย โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามและขอใช้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 0 2009 9872 หรืออีเมล SustainableDevelopmentDepartment2@set.or.th

 

🎯 ข้อมูลเพิ่มเติม Sustainable Business Development Roadmap [Click รูปเพื่อไปยังขั้นตอนอื่นๆ]

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
   

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

   
baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live