cá cược xổ số trực tuyến 

Topic

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : Business & Human Rights

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Business and Human Rights : ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ธุรกิจย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ “มนุษย์” หรือ “คน” ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของธุรกิจหรือชุมชนไกล ฯลฯ ซึ่งในขั้นตอนการดำเนินทำธุรกิจอาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเหล่านี้ไม่มากก็น้อยอย่างเลี่ยงไม่ได้ และอาจเกิดประเด็นความขัดแย้งด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่หลายครั้งลุกลามจนเกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกัน

ดังนั้นธุรกิจต้องดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และสร้างให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการนำหลักสิทธิมนุษยชนไปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานภายในองค์กร คู่ค้า ตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน และแน่นอนว่าหากธุรกิจมีการดูแลพนักงานที่ดีและสร้างสังคมรอบด้านที่ดีแล้ว องค์กรก็จะดีตามไปด้วย  

นอกจากนี้ ธุรกิจควรกำหนดแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมตามกฎหมายของประเทศและหลักการสากล มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมหารือในประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นพร้อมกัน

Principles & Guidelines : หลักการเกี่ยวกับ Business & Human Rights 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย (Guidance on Modern Slavery Risks for Thai Businesses) 
ฉบับภาษาไทย  
ฉบับภาษาอังกฤษ

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Modern Slavery Benchmarking Tool
ฉบับภาษาไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

การตรวจสอบการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

หลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจสำหรับธุรกิจใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชน UNGP

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) สำหรับภาคธุรกิจ

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

คู่มือประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE HANDBOOK และรายการตรวจสอบ CHECKLIST ของธุรกิจการโรงแรม

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
 
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ชุดแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ (โดยองค์การยูนิเซฟ) Click

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Leadership and Governance Indicators of a Rights Respecting Culture (22 Practicals and behaviors that help foster business respect for human rights) 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Indicator Design Tool for Business and Human Rights (To help users learn  what is working and why in order to make evidence-based decisions on how to allocate resources, adjust programs and ultimately, deliver improved outcomes for workers, consumers and communities.)

e-Learning : หลักสูตรความรู้ด้าน Business & Human Rights 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Business and Human Rights: How Companies Can Operationalize the UN Guiding Principles

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
 
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
 

VDO Clips : Business & Human Rights 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

เข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

เด็ก ถูกค้ามนุษย์

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ความเท่าเทียมและบทบาทสตรีในตลาดทุนไทย Gender Equality Click

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

รับชมย้อนหลัง Webinar “Modern slavery Tackling the greatest human rights challenge of our time”

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
 
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
 

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : ในหัวข้ออื่นๆ

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live