cá cược xổ số trực tuyến 

Topic

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : ต้นแบบธุรกิจยั่งยืนและบทเรียนฝ่าวิกฤต COVID-19

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

โลกกำลังอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความท้าทายของทุกธุรกิจและทุกคนในสังคม การคำนึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ ปัญหาโลกร้อน ประเด็นสิทธิมนุษยชน ประเด็นสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาโรคระบาด ล้วนเป็นเรื่องสำคัญ

วิกฤต COVID-19 ถือเป็นสถานการณ์ที่กระทบระบบเศรษฐกิจโลกแบบไม่ทันตั้งตัว และเป็นปัญหาซ้อนทับปัญหาเดิมที่ยังเรื้อรังอยู่ มีผลกระทบจากการจำกัดการเดินทาง การเว้นระยะห่าง การปิดหรือการจำกัดเวลาเปิดกิจการ หลายธุรกิจต้องชะงัก เศรษฐกิจถดถอย กำลังซื้อลดลงอย่างเร็ว บริษัทขนาดกลาง-เล็ก และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล้วนได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบินก็ได้รับผลกระทบอย่างมากถึงมากที่สุดเพราะไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้

ในช่วงเวลาเช่นนี้และอนาคต การปรับตัวและทำความเข้าใจตลาดและผู้บริโภค ไปจนถึงการปรับโมเดลธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรม หรือแสวงหาช่องทางการขายใหม่ ถือเป็นองค์ประกอบของหลักการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อหาวิธีตั้งรับและแสวงหาโอกาสใหม่พาธุรกิจให้อยู่รอดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทต้องตระหนักว่าหากต้องเจอเหตุวิกฤตครั้งต่อไป จะต้องปรับให้เร็ว ต้องวางรากฐานให้ธุรกิจแข็งแกร่งเพื่อฟันฝ่าสถานการณ์วิกฤติไปให้ได้ เปรียบเสมือนเป็น “วิตามิน” ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมุ่งยกระดับการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนผ่านบริการให้ความรู้ที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรอบรม สัมมนา คู่มือ แนวปฏิบัติ การประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG คลังความรู้ด้าน ESG การให้คำปรึกษาเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ด้าน ESG เพื่อสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและความสามารถพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอต้นแบบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ เพื่อนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน [บริษัทจดทะเบียนที่สนใจนำเสนอต้นแบบธุรกิจยั่งยืน (Case Study) ของตัวเอง ติดต่อ +662 009 9878]

e-Learning : หลักสูตรความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

P01: พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
(Preliminary to Corporate Sustainability)

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน YouTube 
 • เรียนผ่าน SET e-Learning
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

S01: การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Commitment)

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน SET e-Learning
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

S02: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Value Chain and Materiality Analysis)

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน SET e-Learning
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

S03: การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability strategy and Initiative)

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน SET e-Learning
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

RE01: หลักสูตรการเตรียมความพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน YouTube
 • เรียนผ่าน SET e-Learning
 

Articles & Infographic : บทความต้นแบบธุรกิจยั่งยืนและบทเรียนฝ่าวิกฤต COVID-19  (Click ดูทั้งหมด)

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Sustainable Development Showcases 2020: แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Click

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

บทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ Click บทความ Click Infographic

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

โลกหลังวิกฤติ COVID-19 ตอนการปรับตัวของธุรกิจบริการประเภท Hospitality Industry Click

VDO Clips : แนวทางฝ่าวิกฤต COVID-19 และประสบการณ์จากบทเรียนธุรกิจของผู้นำองค์กร (Click ดูทั้งหมด)

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

วิตามินธุรกิจ: บทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ EP.1 Click, EP.2 Click

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

วิตามินธุรกิจ: บทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 กลุ่มธุรกิจบริการ EP.3 Click

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

วิตามินธุรกิจ: บทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 กลุ่มธุรกิจประกันภัย EP.4 Click

VDO Clips : ต้นแบบธุรกิจยั่งยืน และวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนธุรกิจของผู้นำองค์กร (Click ดูทั้งหมด)

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

S&J : องค์กรที่วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ เพื่อนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า การจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ บริโภค

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

M-CHAI : องค์กรที่วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ นำมาสู่การยกระดับการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเสาร์-อาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric)

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

TPBI : องค์กรที่วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ นำมาสู่การปรับ Business Models พัฒนานวัตกรรมพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบรับกระแสที่เปลี่ยนแปลงของโลก

 

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : หัวข้ออื่นๆ

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
 
baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live