cá cược xổ số trực tuyến 

Topic

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : Business & Climate Change

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Climate Change คืออะไร
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง (Average Weather) อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เกิดจากความผันแปรตามธรรมชาติ และยังหมายความรวมถึงอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ ฝนตกหนัก ฝนแล้ง ลมพายุรุนแรง เป็นต้น

กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ กิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เช่น การปศุสัตว์ การใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิส การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเกินความจำเป็น การสร้างขยะ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ย่อยสลายยาก เหล่านี้เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่าภาวะโลกร้อน (Global Warming)

ภาคธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นความหวังในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จึงทำให้มีเสียงเรียกร้องจากภาครัฐและผู้บริโภคขอให้ธุรกิจตระหนักและร่วมกันแก้ปัญหา ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยไม่เพิ่มปัญหา หรือยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องสร้างประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกหรือปัญหาภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ดี การติดตามข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ Mega Trends ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างครอบคลุมการเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อนำมาวิเคราะห์ช่องว่าง อาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถหรือสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการต่อต้านของสังคม

การที่อุณหภูมิโลกขึ้นสูงมากกว่าปกติจะเกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตของทุกคน ปัจจุบันจึงสามารถสังเกตเห็นว่าในฤดูร้อน อากาศร้อนขึ้น น้ำแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ขาดแคลนอาหาร ฤดูฝนมีพายุรุนแรงมากขึ้น เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและเศรษฐกิจเสียหาย ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด สัตว์และพืชล้มตาย จากผลการศึกษาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้พบว่า การก้าวไปสู่เป้าหมายที่ทุกประเทศจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกลง เพื่อทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มขึ้นเกิน 1.5-2.0 องศาเซลเซียส ภายในศตวรรษนี้และภายในปี 2050 จำเป็นต้องควบคุมให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือที่เรียกว่า "Carbon Neutral" หมายความว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับอัตราการดูดกลับต้องเท่ากัน หรือโดยรวมแล้วเป็นศูนย์นั่นเอง

e-Learning : หลักสูตรความรู้ด้าน Climate Change (Click ดูทั้งหมด)

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

TCFD01 หลักสูตร TCFD & SDGs Beginners

  • ศึกษารายละเอียด Click
  • เรียนผ่าน YouTube 
  • เอกสารประกอบการเรียน 
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

TCFD02 หลักสูตร TCFD & SDGs Advanced

  • ศึกษารายละเอียด Click
  • เรียนผ่าน YouTube 
  • เอกสารประกอบการเรียน 
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

TCFD03 หลักสูตร TCFD & SDGs 
ESG Risk Analysis and GHG Accounting

  • ศึกษารายละเอียด Click
  • เรียนผ่าน YouTube 
  • เอกสารประกอบการเรียน Click

Articles & Handbook : บทความ และ คู่มือการทำงาน เกี่ยวกับ Climate Change (Click ดู Articles ทั้งหมด Click ดู Handbooks ทั้งหมด)

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Nature-based Solution (NbS) …ทางรอดของธุรกิจในปัจจุบันเมื่อทุกคนต่างบอกว่า Nature-based Solution คือแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ในปัจจุบัน และเป็นหนทางสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ แต่จริง ๆ แล้ว Nature-based Solution (NbS) คืออะไรกันแน่? มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร?  Click  

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

มาทำความรู้จักแนวคิด เศรษฐกิจฟื้นตัวและโตขึ้นได้ แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง ด้วย Green Recovery 
 แนวทางและมาตรการใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืน Click 

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Coming Soon.

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน : ทำความเข้าใจปัญหาโลกร้อน และทำไมการลดก๊าซเรื่อนกระจกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจได้ Click

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
European Green Deal หรือมาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 55 ในปี 2030  ของกลุ่มประเทศ EU  Click
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
รู้มั้ย? Climate Change เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างไร : ค้นหาคำตอบได้จากบทความ Climate Justice and Gender Equality พร้อมกรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก  Click
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

คู่มือการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล TCFD พร้อมตัวอย่างบริษัทจากกลุ่มประเทศ G20 เหมาะสำหรับบริษัทจดทะเบียน ครอบคลุมการกำกับดูแล กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย Click

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
Building Climate Resilience in Southeast Asia [Handbook for Action] Click
cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
Building Climate Resilience in Southeast Asia [A Framework for Private-Sector Action] Click

VDO Clips :  คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Climate Change  (Click ดูทั้งหมด)

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Climate Change ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report Click

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities
EP.1 Click, EP.2 Click, EP.3 Click, EP.4 Click

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

SET ESG Webinar: Business & Climate Change ครั้งที่ 1 "Understanding Climate Change as Business Drivers"

 

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : หัวข้ออื่นๆ

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập
 
baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live