cá cược xổ số trực tuyến 

Topic

Materiality Assessment Application

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

การประเมินประเด็นสำคัญทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

การบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวองค์กรเองเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม ดังนั้น องค์กรต้องพิจารณาให้ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดบ้าง แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะอย่างไร รวมทั้งองค์กรต้องเข้าใจความคาดหวังหรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ เพราะความคาดหวังหรือประเด็นเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตที่ยังยืนของธุรกิจ  

Materiality คืออะไร

การระบุและการจัดลำดับประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านบวกและลบ เป็นเรื่องที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ การดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

Materiality สำคัญอย่างไร
การได้มาซึ่งประเด็นสำคัญ (Materiality Issues) จะช่วยให้องค์กรดำเนินการเรื่องต่อไปนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  • กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจครอบคลุมไปถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
  • บูรณาการการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยรวม
  • เข้าใจความเสี่ยงและโอกาสต่อการอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
  • จัดสรรทรัพยากรของบริษัทในการบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
  • วิเคราะห์ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อสารได้อย่างตรงจุด
 

Materiality Assessment (กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญทางธุรกิจ)
กระบวนการประเมินประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

  1. วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
  2. การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
  3. การระบุประเด็นฯ หรือ Materiality Identification
  4. การประเมินประเด็นฯ หรือ Materiality Assessment
 
 

VDO Clips วิตามินธุรกิจ: ธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืน
ตัวอย่างบริษัทที่ได้วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ นำมาสู่การยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ลดความเสี่ยง และสร้างผลลัพธ์ที่ดี ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จจากการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม “ทำแล้วดีต่อองค์กรอย่างไร” ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับการประเมินประเด็นสำคัญทางธุรกิMateriality Asessment

ได้วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า การจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

ได้วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ นำมาสู่การยกระดับการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเสาร์-อาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric)

ได้วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ นำมาสู่การปรับ Business Models พัฒนานวัตกรรมพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบรับกระแสที่เปลี่ยนแปลงของโลก

 ได้วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ  นำมาสู่การพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพพนักงานควบคู่กัน

     
baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live